terma dhe kushte

Detyrime

 

Detajet e paraqitura në të gjithë faqen e internetit pasqyrojnë informacionin e disponueshëm në kohën kur ajo është azhurnuar për herë të fundit dhe nuk paraqesin ndonjë formë garancie. Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë ndryshime në specifikimet, ngjyrat e modeleve dhe artikujve të ilustruar dhe përshkruar në këtë faqe në internet në çdo kohë dhe mos pranonojme asnjë përgjegjësi për gabimet.

Informacioni që përmbahet në këtë uebfaqe është vetëm për qëllime të përgjithshme informacioni. Informacioni jepet nga Mazda dhe ndërsa ne përpiqemi t'i mbajmë informacionet e azhurnuara dhe të sakta, ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me tërësinë, saktësinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë ose disponueshmërinë në lidhje me faqen në internet ose informacionin, produktet, shërbimet ose grafikat e lidhura qe jane në faqen e internetit për çfarëdo qëllim. Cdo konsiderate që ju vendosni në një informacion të tillë  është totalisht riskimi i juaj.

 

Copyright

The information published on this website (text and pictures, graphs, sound, animations, videos etc.) and its structure are subject to the copyright held by Mazda Motors Ireland Limited, and in some cases, to copyright held by third parties. Duplication, distribution, reproduction and transmission, storage or other use is expressly prohibited without our prior written consent.

Emri MAZDA, përshkrimet e modelit, logot, targat e identifikimit, emblemat si dhe emrat e revistave dhe shërbimeve tona janë marka të regjistruara të Grupit Mazda.
 
Duke lejuar mundësinë e përdorimit të këtij informacioni, ne nuk po japim leje të përdorni pronesine e Grupit Mazda ose të palëve të treta.
 
Mazda Motors gjithashtu distancohet qartë nga përmbajtja e faqeve të internetit të palëve të treta me të cilat është e lidhur kjo faqe interneti, pasi nuk është në gjendje të ushtrojë ndonjë ndikim mbi përmbajtjen e tyre.

Lidhje me faqe te tjera interneti

Ne nuk kemi asnjë ndikim në pajtueshmërinë e tyre me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave. Ne ju rekomandojmë të hidhni një vështrim në politikën përkatëse të intimitetit në faqen e internetit të vizituar.

Edhe këtu, ne nuk kemi asnjë ndikim mbi legjitimitetin e përmbajtjes së këtyre faqeve të internetit. Prandaj ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e faqeve të tjera të internetit.

 

Karakteristikat dhe manualet e produktit

 

Kur shikoni shpjegimet (video) të vizualizuara të veçorive të makinave Mazda, ju lutemi merrni parasysh pikat e mëposhtme:

Ju lutemi kini kujdes se makina juaj mund të mos jetë i pajisur me të gjitha funksionet e paraqitura në video.
Mos e përdorni këtë veçori gjatë përdorimit të një automjeti motorik. Përdorimi i këtij sistemi gjatë drejtimit mund të shkëpusë shoferin dhe mund të shkaktojë humbje të kontrollit të automjetit që rezulton në një aksident, lëndim serioz ose vdekje.

Ky informacion vizualizon disa nga tiparet dhe funksionet unike të makines tuaj Mazda. Videot plotësojnë Manualin e Pronarit për të shpjeguar më mirë sesi të shijoni makinen tuaj Mazda. Sidoqoftë, informacioni nuk e zëvendëson manualin tuaj  Mazda Owner.

Duke lexuar Manualin e Pronarit tuaj, mësoni më shumë rreth veçorive, informacionit të rëndësishëm për sigurinë, vozitjes në kushte të ndryshme të rrugës dhe funksionimit dhe mirëmbajtjes. Do të gjeni disa PARALAJMERIME, KUJDES dhe SHENIME në Manualin e Pronarit. PARALAJMRIM tregon një situatë në të cilën dëmtim serioz ose vdekja mund të rezultojë nëse paralajmërimi injorohet. KUJDES tregon një situatë në të cilën dëmtimi trupor ose dëmtimi i automjetit tuaj, ose të dyja, mund të rezultojnë nëse injorohet kujdes. Një SHENIM jep informacion dhe diku sugjeron se si ta përdorni më mirë automjetin tuaj.

Të gjitha sistemet dhe funksionet mbështetëse nuk janë zëvendësues për drejtimin e duhur; disponueshmëria e sistemeve për të operuar mund të ndikohet nga trafiku, kushtet e motit dhe stili i drejtimit. Të gjitha informacionet, specifikimet, fotografitë dhe ilustrimet janë ato që janë në fuqi në kohën e lëshimit. Mazda rezervon të drejtën për të ndryshuar specifikimet ose modelin pa njoftim dhe pa detyrime dhe saktësia nuk është e garantuar.

1Makinat e treguara mund të mos jenë të njëjta me modelet e destinuara për tregun shqiptar. Ngjyrat dhe veçoritë e caktuara të brendshme dhe të jashtme të paraqitura mund të ndryshojnë nga modeli aktual dhe makinat mund të pajisen me shtesa opsionale.

Të gjitha çmimet e paraqitura janë çmime të rekomanduara jo detyruese nga Mazda Motor, përfshirë TVSH-në (20%) dhe Taksa speciale. Për shkak të kompleksitetit të llogaritjes së taksave, mund të ndodhin mospërputhje të caktuara, kështu që pyesni dealer-in tuaj Mazda për çmimin e saktë të një modeli të veçantë.